Lid worden

AANMELDINGSFORMULIER

Achternaam                    :…………………………………………………………………………

Voornaam                       :…………………………………………………………………………

Geboortedatum             :…………………………………………………………………………

Adres                              :…………………………………………………………………………

Postcode                        :…………………………………………………………………………

Woonplaats                   :…………………………………………………………………………

Telefoon                        :…………………………………………………………………………

Datum                           :…………………………………………………………………………

 

Emailadres                      :…………………………………………………………………………………

 

Indien ouder dan 14 jaar ID kaart nummer: …………………………………………………………

 

Ik meld mij aan voor                  veldvoetbal                     zaalvoetbal

Indien ouder dan 11 jaar ook pasfoto bijvoegen

Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van art. 7 lid 3 van de verenigingsstatuten, waarin is bepaald dat bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap men niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd is.

 

Wijze van betaling van de contributie

 

Er zijn twee mogelijkheden om te betalen:

 

0 Automatische incasso

0 Factuur

 

Sportclub Loppersum geeft u de mogelijkheid om de contributie middels automatische incasso of via een factuur, per kwartaal, te betalen. Gezien

de kostenbesparende factor geniet het automatisch incasseren onze voorkeur. 

  

Indien voorkeur incasso dan graag onderstaande invullen

Rekeningnummer   Bank :…………………………………………………..

Giro  :…………………………………………………..

Tenaamstelling bank of gironummer:

 

Hierbij machtig ik sportclub Loppersum om de contributie van bovenstaand lid middels automatische incasso, per kwartaal, te incasseren.

Handtekening         :……………………………………………………….

Een vereniging is voor haar functioneren grotendeels afhankelijk van vrijwillig(st)ers. Mocht u bereid zijn om als vrijwillig(st)er binnen de vereniging te functioneren dan kunt u hier aangeven wat uw voorkeur geniet:

0 Kantine werkzaamheden              :……………………………………………………….

0 Bestuursfunctie                         :……………………………………………………….

0 Leider of trainer van een team    :……………………………………………………….

0 Anderszins                              :……………………………………………………….

Formulier inleveren bij G.R. Slagter, Veldzicht 15, 9919 KH, Loppersum

of mailen naar scloppersum@telfort.nl